Bezwaar maken

Een bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met een beslissing van DUO. Bijvoorbeeld als uw aanvraag is afgewezen. U kunt géén bezwaar indienen tegen:

Wat moet u doen?

U kunt 1 van onze standaard bezwaarschriften gebruiken of zelf een bezwaarschrift schrijven.

Standaard bezwaarschriften

Zelf bezwaarschrift schrijven

 1. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
  • de datum
  • uw naam en adres
  • uw burgerservicenummer
  • tegen welke beslissing u bezwaar maakt
  • uw handtekening
  • de reden van uw bezwaar
 2. Voeg, als het kan, een kopie bij van de beschikking waartegen u bezwaar maakt. Of vermeld de datum en het kenmerk van die beslissing. Hebt u bewijsstukken, voeg die dan ook bij.
 3. Zet op de brief en op de envelop 'Bezwaarschrift'. Stuur het bezwaarschrift naar:

  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Afdeling Bezwaar en Beroep
  Postbus 50081
  9702 EA Groningen

Is het bezwaarschrift niet in het Nederlands geschreven? Dan kan onze behandelaar u vragen om een vertaling.

Niet online of per e-mail

U kunt uw bezwaarschrift niet online of per e-mail indienen.

Te laat

U hebt 6 weken de tijd om in bezwaar te gaan, gerekend vanaf de datum die op het bericht of de beslissing staat. Dit is de 'bezwaartermijn'. Als u het bezwaarschrift zonder geldige reden te laat opstuurt, kijkt DUO niet meer naar de inhoud van uw bezwaar. De beslissing blijft dan onveranderd.

Bent u te laat maar hebt u een goede reden? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift. De behandelaar beoordeelt of uw bezwaarschrift toch nog behandeld kan worden.

Te laat voor bezwaar

Is de bezwaartermijn verstreken? Soms is er dan nog iets mogelijk. Dan moet u echter wel met nieuwe feiten komen. Nieuwe feiten zijn feiten die niet eerder bekend waren, met name niet op het moment dat DUO de beslissing nam waarmee u het niet eens bent.
U kunt DUO verzoeken op grond van nieuwe feiten een andere beslissing te nemen. Dat verzoek moet u doen binnen 6 weken nadat die nieuwe feiten bij u bekend zijn. Wacht u te lang met het indienen van het verzoek, dan loopt u de kans dat DUO uw verzoek afwijst.

Soms kunt u ook als er geen sprake is van nieuwe feiten een verzoek indienen. U moet hierbij dan vooral denken aan bewijsstukken met betrekking tot uw woonsituatie of gegevens over de inschrijving bij de school. DUO hanteert voor deze verzoeken een ruime termijn van 5 jaar.

Iemand machtigen

Iemand anders mag namens u bezwaar maken, maar alleen als u deze persoon hebt gemachtigd. Uw gemachtigde stuurt dan een machtiging met het bezwaarschrift mee. Advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars, bewindvoerders en curators hoeft u niet te machtigen.

Hebt u al iemand gemachtigd om uw zaken bij DUO te regelen? Dan hoeft u deze persoon niet opnieuw te machtigen om namens u bezwaar te maken.

Hoe het verdergaat

 • U krijgt van DUO een ontvangstbevestiging per post.
 • Als u uw telefoonnummer of uw e-mailadres vermeldt, kan de behandelaar contact met u opnemen. Als dit niet leidt tot een oplossing, kan de behandelaar een afspraak met u maken voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing.
 • Binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn moet DUO beslissen. Deze beslistermijn kan 1 keer met 6 weken worden verlengd. De beslistermijn kan verder worden verlengd als wij wachten op uw motivering van het bezwaarschrift.
 • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan.

De oorspronkelijke beslissing blijft geldig totdat er een nieuwe beslissing is genomen. Dit betekent ook dat u geen uitstel van betaling krijgt. Komt u of uw instelling hierdoor in (financiële) problemen? Dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen Link opent externe pagina .